Головна Правила користування Інтернет-Центром

Правила користування Інтернет-Центром

КОРИСТУВАННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮБІБЛІОТЕКОЮ ДЛЯ СЛІПИХ

ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 «Правила користування Центральною спеціалізованою бібліотекою ім. М. Островського розроблені у відповідності  до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/5729 .

1.2. Бібліотека є реабілітаційним, інформаційним, культурним, освітнім закладом,  обслуговує інвалідів з вадами зору, працівників підприємств, організацій УТОС та їх сімей, людей, які займаються проблемами реабілітації інвалідів по зору, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності, пріоритету  загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян на вільний  доступ до інформації. 

1.4. Бібліотека для сліпих загальнодоступна. Користування бібліотекою безкоштовне.

1.5. Бібліотека обслуговує читачів кожного дня, крім вихідних, святкових та санітарних днів.

 

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1 Бібліотечне обслуговування може бути у формі: через абонемент (у тому числі міжбібліотечний), обслуговування в читальних залах, дистанційне (засобами телекомунікації), у бібліотечних пунктах.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- користуватися довідково-бібліографічним, інформаційним обслуго- вуванням та іншими видами послуг, які надає спеціалізована бібліотека для сліпих /доставка книг шрифтом Брайля поштою, індивідуальні читки та інше/;- приймати участь у масових заходах, які проводить бібліотека.

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та ви­борі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- одержувати документи через міжбібліотечний абоне­мент (далі - МБА);

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись канала­ми зв'язку;

- брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.4. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін кори­стування новими надходженнями, документами підвищеного читаць­кого попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежу­ється. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліо­теки, якщо вони записані у формулярі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видан­ня, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читаль­ному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних докумен­тів, користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА. Поштові витрати на пересилку документів сплачують користувачі.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальни­м залом.

2.9.  Читачам заочного абонемента видання  шрифтом Брайля надсилаються терміном до тридцяти днів, не враховуючи часу, затраченого на пересилку. Книги пересилаються безкоштовно.

 

3.  ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Відвідувач при реєстрації до бібліотеки зобов’язаний ознайомитись з «Правилами користування Центральною спеціалізованою бібліотекою ім. М. Островського» .

3.2. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або інший документ, що  засвідчує особу, ознайомлюються з Правилами корис­тування бібліотекою,  підтверджують зобов’язання їх виконувати підписом в реєстраційній картці й дають відомості для заповнення реєстраційної картки, читацького форму­ляра. Незрячі читачі в читацькому формулярі не розписуються.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користу­вач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під на­глядом яких перебувають діти.

3.4.  Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач по­винен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має пе­ревірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.6.  Кожен документ, виданий на абонементі, фіксується в чита­цькому формулярі.Читацький та книжковий формуляр є документами, які підтвер-

джують дату та факт видачі читачу видань і матеріалів та прийому їх

бібліотекарем.

 3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначає­ться бібліотекою.

3.8.  За втрату або псування документа з фонду бібліотеки непов­нолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчаль­ний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелек­туальної власності згідно з чинним законодавством.

3.10. Користувачі мають бути з працівниками взаємно ввічливими,  дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускають­ся. Палити в приміщенні бібліотеки  категорично заборонено.

Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою, бережливо ставитись до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитись до працівників та інших відвідувачів бібліотеки.

В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.

Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання користувача, а також в інші бібліотеки міста.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ  В НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

Бібліотека зобов’язана:

4.1. Здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом бібліотеки та з врахуванням інтересів та запитів користувачів.

4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг.

4.3.Створювати умови для використання фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів в сруктурних підрозділах бібліотеки. Надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.4. Дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами.

4.5.Формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання.

4.6.Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами.

4.7.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8.Враховувати запити користувачів при формуванні фондів інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.10. Створювати бібліотечну раду.

4.11. Звітувати перед користувачами бібліотеки.


Адреса:
вул. Печерський узвіз, 5 тел.: (044) 235-30-19